749

ទីក្រុង

2

ប៊ីលាន ការជិះ

46

ប្រទេសនានា

200

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

កម្មវិធីសម្រាប់ការជិះក្នុងតម្លៃសមរម្យ

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

បញ្ជាក់តម្លៃធ្វើដំណើរនៃការជិះ និងទទួលយកការផ្តល់ជូនដ៏សមរម្យ

ជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ

អ្នកឃើញការវាយតម្លៃរបស់អ្នកបើកបរ និងចំនួននៃការដឹកមុនពេលអ្នកទទួលយកការផ្តល់ជូន

ចែករំលែកការជិះរបស់អ្នកជាមួយអ្នកដទៃ

ការជិះដែលចែករំលែកកាន់តែអាចបានចំណេញច្រើន៖ អ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់តែកៅអីអង្គុយរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ

សុវត្ថិភាពនៃការដឹករបស់អ្នក

អ្នកបើកបរដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់

អ្នកបើកបរទាំងអស់ឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារមុនពេលពួកគេអាចទទួលការហៅជិះបាន

ជំនួយក្នុងអំឡុងពេលជិះ

អ្នកបើកបរទាំងអស់ឆ្លងកាត់ការផ្ទៀងផ្ទាត់ឯកសារមុនពេលពួកគេអាចទទួលការហៅជិះបាន

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive

បញ្ចូលលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយបញ្ជាក់វាដោយប្រើលេខកូដ

បើកការជិះឆ្លងទីក្រុង

នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង ជ្រើសរើស ឆ្លងទីក្រុង ហើយបំពេញទម្រង់ស្នើសុំ

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

អ្នកបើកបរអាចផ្ដល់ជូនតម្លៃធ្វើដំណើរខ្ពស់ ឬទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ

ទទួលយកការផ្តល់ជូនដ៏សមរម្យដោយផ្អែកលើតម្លៃធ្វើដំណើរ ចំណាត់ថ្នាក់វាយតម្លៃ រថយន្ត និងពាក្យវាយតម្លៃ។ ហៅទូរសព្ទទៅអ្នកបើកបរ ហើយពិភាក្សាអំពីព័ត៌មានលម្អិតនៃការជិះរបស់អ្នក

សំណួរ-ចម្លើយ