ក្លាយជាអ្នកបើកបរតាមលក្ខខណ្ឌរបស់អ្នក

749

ទីក្រុង

2

ប៊ីលាន ការជិះ

46

ប្រទេសនានា

200

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

ហេតុអ្វីបានជាអ្នកបើកបរជ្រើសរើសយើង

ការជិះដែលអាចបានចំណេញ

ផ្តល់ជូនតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងករណីអ្នកមិនចូលចិត្តការផ្តល់ជូនដំបូងរបស់អ្នក​ដំណើរ
ការទូទាត់ថ្លៃសេវាអស់តិច៖ 9-10% នៃតម្លៃធ្វើដំណើរ

ដែលជាកន្លែងដែលហើយនៅពេលដែលអ្នកចង់បាន

មើលផ្លូវមុនពេលអ្នកទទួលយកការហៅជិះ
រំលងសំណើនៃការជិះច្រើនតាមចិត្តអ្នក ដោយគ្មានការពិន័យ

យើងតែងតែប្រចាំការនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

ការគាំទ្រ​ក្នុងកម្មវិធី 24 ម៉ោង/7 ថ្ងៃ
ឧបករណ៍សុវត្ថិភាព និងការហៅទូរសព្ទបន្ទាន់អំឡុងពេលនៃការជិះរបស់អ្នក

ទាញយកកម្មវិធីឥតគិតថ្លៃរបស់យើង

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive ហើយចុះឈ្មោះ

បញ្ជាក់លេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយប៉ះលើប៊ូតុង 'ម៉ូដអ្នកបើកបរ' នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង។ ចុះឈ្មោះជាអ្នកបើកបរ

ជ្រើសរើសការស្នើសុំការជិះ

នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង សូមបើកផ្ទាំង 'ទីក្រុង' ខាងលើបញ្ជីសំណើ បើកការជូនដំណឹង ហើយជ្រើសរើសការជិះដែលអ្នកទទួលយក

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសសំណើតាមតម្លៃធ្វើដំណើរ ផ្លូវ និងការវាយតម្លៃរបស់អ្នក​ដំណើរ។ ផ្តល់ជូនតម្លៃធ្វើដំណើរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកប្រសិនបើអ្នកចង់

វាយតម្លៃអ្នក​ដំណើររបស់អ្នក

បន្ទាប់ពីការជិះបានបញ្ចប់ សូមកុំភ្លេចវាយតម្លៃអ្នកដំណើរ។ វានឹងជួយអ្នក និងអ្នកបើកបរផ្សេងទៀតក្នុងការជ្រើសរើសសំណើដ៏ល្អបំផុតនៅថ្ងៃខាងមុខ

សំណួរ-ចម្លើយ