ទីបំផុត ការជិះដែលអ្នកត្រូវការ

ទាញយកកម្មវិធី

749

ទីក្រុង

2

ប៊ីលាន ការជិះ

46

ប្រទេសនានា

200

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

កម្មវិធីសម្រាប់ការជិះក្នុងតម្លៃសមរម្យ

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

រកអ្នកបើកបរដែលទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក ឬទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នកបើកបរវិញ

ជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ

អ្នកនឹងឃើញការវាយតម្លៃរបស់អ្នកបើកបរ និងចំនួននៃការជិះរបស់ពួកគេជាមុន

ត្រូវមានសុវត្ថិភាពក្នុងជម្រើសរបស់អ្នក

យើងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងឯកសាររបស់អ្នកបើកបរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ

សុវត្ថិភាពនៃការដឹករបស់អ្នក

មុខងារសុវត្ថិភាព

រកមុខងារពិសេសសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកនៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង៖ ទាក់ទងសេវាកម្មសង្គ្រោះបន្ទាន់ដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីរបស់យើង

ជំនួយក្នុងអំឡុងពេលនៃការជិះ

មុខងារជាច្រើនទៀតសម្រាប់សុវត្ថិភាពរបស់អ្នកមានក្នុងពេលនៃការជិះ។ ឧទាហរណ៍ ការចែករំលែកទីតាំងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកទំនាក់ទំនងណាមួយរបស់អ្នក

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive

បញ្ចូលលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយបញ្ជាក់វាដោយប្រើលេខកូដ

បើកការជិះក្នុងទីក្រុង

នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀងជ្រើសរើស ទីក្រុង បញ្ចូលអាសយដ្ឋានទៅនិងមក

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

អ្នកបើកបរអាចផ្ដល់ជូនតម្លៃធ្វើដំណើរខ្ពស់ ឬទទួលយកការផ្តល់ជូនរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ

អ្នកនឹងឃើញម៉ោងមកដល់ និងទីតាំងរបស់អ្នកបើកបរនៅលើផែនទី

ការលើកឡើងតាមមេឌៀ

សំណួរ-ចម្លើយ