សេវាដឹកជញ្ជូនរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូនតាមតម្លៃរបស់អ្នក

ទាញយកកម្មវិធី

កម្មវិធីសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនដែលអាចបានចំណេញ

ផ្តល់ជូនតម្លៃរបស់អ្នក

ផ្ញើកញ្ចប់រហូតដល់ 20 គីឡូក្រាមពីផ្ទះមួយទៅផ្ទះមួយទៀតនៅពេលណាមួយក្នុងពេលនៃថ្ងៃ

ជ្រើសរើសអ្នកដឹកជញ្ជូន

អ្នកនឹងឃើញការវាយតម្លៃរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូន និងចំនួននៃការហៅជិះរបស់ពួកគេជាមុន

ត្រូវមានសុវត្ថិភាពក្នុងជម្រើសរបស់អ្នក

យើងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងឯកសាររបស់អ្នកដឹកជញ្ជូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះ

អាជីវកម្មនានាជ្រើសរើសអ្នក​ដឹក​ជញ្ជូនរបស់ inDrive

ការដឹកជញ្ជូន 24 ម៉ោង/7 ថ្ងៃ

ការហៅជិះការដឹកជញ្ជូននៅពេលណាក៏បានដែលងាយស្រួលសម្រាប់អ្នក

ការតាមដានការដឹកកញ្ចប់ទំនិញរបស់អ្នក

តាមដានចម្ងាយផ្លូវរបស់អ្នកដឹកជញ្ជូននៅក្នុងកម្មវិធីនេះ

ការដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ទំនិញលឿនរហ័ស

ជាធម្មតា អ្នកដឹកជញ្ជូនទៅយកកញ្ចប់ទំនិញក្នុងរយៈពេល 10 នាទី

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive

នៅក្នុងកម្មវិធី សូមបើក​ ទីក្រុង ហើយជ្រើសរើស អ្ន​កដឹកជញ្ជូន

ផ្តល់ជូនតម្លៃរបស់អ្នក

បំពេញទម្រង់បែបបទ​​ ហើយផ្តល់ជូនតម្លៃរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសអ្នកដឹកជញ្ជូន

ពិពណ៌នាអំពីការដឹកជញ្ជូនលម្អិត ហើយជ្រើសរើសអ្នកដឹកជញ្ជូនដែលអ្នកពេញចិត្ត

បំពេញការហៅជិះ

បន្ទាប់ពីបានដឹកជញ្ជូនកញ្ចប់ហើយ សូមបំពេញទម្រង់បែបបទនៃការហៅជិះ និងវាយតម្លៃអ្នកដឹកជញ្ជូន