749

ទីក្រុង

2

ប៊ីលាន ការជិះ

46

ប្រទេសនានា

200

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

កម្មវិធីសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញដែលអាចបានចំណេញ

តម្លៃធ្វើដំណើររបស់អ្ន​ក

អ្នកអាចផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក ឬទទួលយកការផ្ដល់ជូនរបស់អ្នកបើកបរ

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញណាមួយ

ដឹកជញ្ជូនទំនិញ និងរបស់ធ្ងន់ៗដែលប្រើកន្លែងច្រើន

សេវាកម្មរបស់អ្នករើអីវ៉ាន់

នៅក្នុងទម្រង់ស្នើសុំ អ្នកអាចជ្រើសរើសជម្រើស 'ត្រូវការអ្នករើអីវ៉ាន់'

អាជីវកម្មនានាជ្រើសរើសដឹកជញ្ជូនទំនិញរបស់ inDrive

ការដឹកជញ្ជូនទំនិញឆ្លងទីក្រុង

ផ្ញើទំនិញរបស់អ្នកទៅកាន់ទីក្រុងផ្សេងទៀតតាមលក្ខខណ្ឌតម្លៃរបស់អ្នក

ទំហំ​យានជំនិះខុសៗគ្នា

ជ្រើសរើសយានជំនិះដោយផ្អែកលើទំហំទំនិញ៖ ពីរថយន្តដឹកទំនិញធុនតូចរហូតដល់រថយន្តធុនធ្ងន់

សុវត្ថិភាព

យើងផ្ទៀងផ្ទាត់រាល់ព័ត៌មានមូលដ្ឋាន និងឯកសាររបស់អ្នកបើកបរនៅក្នុងកម្មវិធីនេះ

დაწყების ინსტრუქცია

ទាញយក inDrive

បញ្ចូលលេខទូរសព្ទរបស់អ្នក ហើយបញ្ជាក់វាដោយប្រើលេខកូដ

បើកការដឹកជញ្ជូន​ទំនិញ

នៅក្នុងម៉ឺនុយចំហៀង ជ្រើសរើស ទំនិញ ហើយបំពេញទម្រង់ស្នើសុំ

ផ្តល់ជូនថ្លៃជិះរបស់អ្នក

រួមបញ្ចូលការងាររបស់អ្នករើឥវ៉ាន់នៅក្នុងថ្លៃធ្វើដំណើរប្រសិនបើចាំបាច់។ អ្នកបើកបរអាចឲ្យថ្លៃខ្ពស់ ឬទទួលយកការឲ្យថ្លៃរបស់អ្នក

ជ្រើសរើសអ្នកបើកបរ

ទទួលយកការឲ្យថ្លៃសមរម្យ។ ដើម្បីពិភាក្សាលម្អិតអំពីការហៅដឹក សូមហៅទូរសព្ទទៅអ្នកបើកបរ