ទំនាក់ទំនង របស់យើង

យើងតែងតែប្រចាំការនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក

មតិកែលម្អសូមចែករំលែកមតិកែលម្អរបស់អ្នក ឬរាយការណ៍បញ្ហា

ក្រុម

សេវាកម្មគាំទ្រ

support@indrive.com

គោលនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាល

gr@indrive.com

ការសហការ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

marketing@indrive.com

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

pr@indrive.com

សន្តិសុខតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណីត

យើងទទួលយករបាយការណ៍នៃភាពងាយរងគ្រោះយោងទៅតាមគោលការណ៍សន្តិសុខ​របស់យើង

ចាប់ដៃគូជាមួយ inDrive

យើងតែងតែស្វែងរកឱកាសថ្មីៗសម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ហើយយើងនឹងពិចារណារាល់សំណើទាំងអស់ដោយប្រុងប្រយ័ត្ន

ក្លាយជាដៃគូ