Rides, delivery, freight – at your price

MobilityMobility
Challenging injustice to make the world a fairer place for 1 billion+ people
749

ទីក្រុង

46

ប្រទេសនានា

200

លាន ការដំឡើងកម្មវិធី

សុវត្ថិភាពជាចម្បង

ហើយសុវត្ថិភាពសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្នា។ inDrive ផ្ដល់អាទិភាពចំពោះសុវត្ថិភាពដល់ទាំងអ្នកដំណើរ និងអ្នកបើកបរ ព្រមទាំងកំពុងធ្វើការយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់លើមុខងារសុវត្ថិភាពថ្មីៗ។ យើងក៏លើកទឹកចិត្តដល់អ្នកគ្រប់គ្នាឱ្យគោរពតាមសេចក្ដីណែនាំអំពីសុវត្ថិភាពផងដែរ។

Know more

ចល័ត

Ride or drive, shop or deliver, send or receive – one app for all fair deals

City rides

Choose a driver and offer your fare for a ride

Courier delivery

Choose a courier for your price

Freight delivery

Cargo transportation for your price

City to city

Travel from city to city at your price

ព្រោះ​តម្លៃ​សមរម្យ​គឺ​ជា​អ្វី​ដែល​អ្នក​អាច​ផ្តល់​ជូន មិន​មែន​សង្ឃឹម​ទទួលបាន

Fair fares

We are here to prove that people can always come to an agreement. Despite traffic or bad weather, the price for a ride remains fair

គ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើរ

តម្លាភាពពេញលេញរបស់យើងធ្វើឱ្យអ្នកគ្រប់គ្នាអាចគ្រប់គ្រងការធ្វើដំណើររបស់ខ្លួនបាន។ អ្នកដំណើរ និងអ្នកបើកបរអាចជ្រើសរើស និងប្រភេទការធ្វើដំណើរដោយសេរី ដើម្បីឱ្យការធ្វើដំណើរកាន់តែមានផាសុកភាព។

ផាសុកភាពខាងអារម្មណ៍

ការព្រមព្រៀងគ្នារវាងអ្នកដំណើរ និងអ្នកបើកបរ បង្កើតបរិយាកាសកាន់តែស្និទ្ធស្នាល និងគ្មានការព្រួយបារម្ភ ដោយសារតែគ្រប់អ្នកគ្នាសុទ្ធតែរីករាយជាមួយនឹងការព្រមព្រៀង។

inDrive App
star iconstar iconstar iconstar iconstar icon

Mobile App

Freedom of choice and movement – one app for rides, cargo, and delivery.

ទាញយកកម្មវិធី

សេវាកម្ម

Offer-your-price service to complete any task fast, and for a fair fee

Specialists

Chose any category, from cleaning to repair and construction

People stick with us because

The process is fast and clear

People contact each other directly with no middleman, and discuss all the details quickly

All specialists are rated

People can choose any specialist based on his rating points and reviews

Prices are fair

People agree on a win-win price for both sides. Fair pay always inspires quality work

inVision Impact Projects

យើងកំពុងជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ នៅក្នុងសហគមន៍ ដោយការផ្ដល់អំណាចដល់ប្រជាជន

វិស័យអប់រំ

ចំណេះដឹងមិនគួរជាឯកសិទ្ធិផ្តាច់មុខនិងមានតម្លៃថ្លៃសម្រាប់តែមនុស្សមួយចំនួនតូចនោះទេ។ វាគួរតែមានសម្រាប់មនុស្សជាច្រើន។ ចម្លើយរបស់យើងគឺធ្វើឱ្យប្រទេស និងសហគមន៍ដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កាន់តែមានលទ្ធភាពទទួលបាន​ការអប់រំ

ក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោង

ពិភពក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងពីដំបូង​គឺជាមណ្ឌលដែលផ្តល់​ឱកាសមួយ ប៉ុន្តែបានក្លាយជាមណ្ឌលនៃក្រុមវរជន មានលក្ខណៈរាក់កំផែល ហើយជាលទ្ធផល មិនផ្តល់​លទ្ធភាព​ដល់សមាជិកថ្មីៗឱ្យ​ទទួលបាន។ វាពុំយុត្តិធម៌ទេសម្រាប់កន្លែងរបស់អ្នក ឬសូម្បីតែយេនឌ័ររបស់អ្នកក្នុងការឈរជាឧបសគ្គក្នុងការចាប់ផ្តើមក្រុមហ៊ុនថ្មីថ្មោងខាងបច្ចេកវិទ្យា។ យើងនៅទីនេះ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរវា

ឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិត

សិល្បៈសាកល និងឈុតឆាកផលិតភាពយន្តគឺដឹកនាំដោយទីផ្សារដ៏មានថាមពល និងមិនសូវមានលក្ខណៈចម្រុះ យុត្តិធម៌ និងស្វាគមន៍អ្នកបង្កើតដែលមកពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទេ។ មានកង្វះការអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធ និងការមើលឃើញកម្រិតទាបសម្រាប់សិល្បករក្នុងមូលដ្ឋានទូទាំងពិភពលោក។ កម្មវិធីរបស់យើងគឺមានបំណងកាត់បន្ថយវិសមភាពនៅក្នុងឧស្សាហកម្មច្នៃប្រឌិត

កីឡា

កីឡាគឺសំខាន់ជាងឆ្ងាយ ប៉ុន្តែកុមារមកពីតំបន់ដាច់ស្រយាល និងមនុស្សពេញវ័យដែលមានពិការភាពរាងកាយមានលទ្ធភាពទទួលបានតិចតួច។ ដើម្បីជំទាស់នឹងភាពអយុត្តិធម៌នេះ យើងបានចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសាកលដែលផ្ដោតលើការបង្កើនបរិយាបន្ន និងលទ្ធភាពលេងកីឡាសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការវាច្រើនជាងគេ

inDrive challenges injustices by providing access to fair and equitable services in mobility and beyond, forging a profound impact in communities through visionary non-profit initiatives