ទំនាក់ទំនង របស់យើង

សូមទាក់ទងមក យើង៖

សេវាកម្មគាំទ្រ

support@indrive.com

គោលនយោបាយ និងទំនាក់ទំនងរដ្ឋាភិបាល

gr@indrive.com

ការសហការ និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

marketing@indrive.com

នាយកដ្ឋានទំនាក់ទំនងសាធារណៈ

pr@indrive.com

យើងទទួលយករបាយការណ៍អំពីភាពងាយរងគ្រោះដោយអនុលោម​តាមគោលការណ៍សុវត្ថិភាពរបស់យើង។

ការិយាល័យ របស់យើង

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល៖ 800 W El Camino Real, suite 225, Mountain View, CA 94040
beginIT photo
beginIT photo
beginIT photo